"See, they’re not that bad!"
Happy Birthday Mr Toaster!
((Happy Birthday ya big moth lovin’ weirdo :P))

"See, they’re not that bad!"

Happy Birthday Mr Toaster!

((Happy Birthday ya big moth lovin’ weirdo :P))